uc8

4720元
(100ul)
2980元
(20ul/50ul/100ul/200ul)

Anti-Peroxiredoxin-4/FITC Conjugated抗体 2020/11/12

目录编号:YB--23510R-FITC
生产商/产地:中国/美国  
2980元
(20ul/50ul/100ul/200ul)

Anti-NXT2/FITC Conjugated抗体 2020/7/3

目录编号:YB--4412R-FITC
生产商/产地:中国/美国  
2980元
(20ul/50ul/100ul/200ul)

Anti-phospho-TFII I (Tyr248)/FITC Conjugated抗体 2020/7/15

目录编号:YB--7139R-FITC
生产商/产地:中国/美国  
2980元
(20ul/50ul/100ul/200ul)

Anti-TBC1D13/FITC Conjugated抗体 2020/6/1

目录编号:YB--4462R-FITC
生产商/产地:中国/美国  
2980元
(20ul/50ul/100ul/200ul)

Anti-STMN4/FITC Conjugated抗体 2020/6/1

目录编号:YB--12835R-FITC
生产商/产地:中国/美国  
2980元
(20ul/50ul/100ul/200ul)

Anti-Zona pellucida glycoprotein 4/FITC Conjugated抗体 2020/7/11

目录编号:YB--4470R-FITC
生产商/产地:中国/美国  
2980元
(20ul/50ul/100ul/200ul)

Anti-POLA2/FITC Conjugated抗体 2020/7/10

目录编号:YB--12754R-FITC
生产商/产地:中国/美国  
2980元
(20ul/50ul/100ul/200ul)

Anti-phospho-Vimentin (Ser55)/FITC Conjugated抗体 2020/11/23

目录编号:YB--12757R-FITC
生产商/产地:中国/美国  
2980元
(20ul/50ul/100ul/200ul)

Anti-phospho-DRP1 (Ser616)/FITC Conjugated抗体 2020/11/12

目录编号:YB--12702R-FITC
生产商/产地:中国/美国  
2980元
(20ul/50ul/100ul/200ul)

Anti-PKD1L2/FITC Conjugated抗体 2020/7/30

目录编号:YB--12691R-FITC
生产商/产地:中国/美国  
2980元
(20ul/50ul/100ul/200ul)

Anti-PDE1A/FITC Conjugated抗体 2020/7/16

目录编号:YB--9967R-FITC
生产商/产地:中国/美国  
2980元
(20ul/50ul/100ul/200ul)

Anti-PDF1A/FITC Conjugated抗体 2020/7/10

目录编号:YB--12590R-FITC
生产商/产地:中国/美国  
2980元
(20ul/50ul/100ul/200ul)

Anti-SLC5A6/FITC Conjugated抗体 2020/7/5

目录编号:YB--2021R-FITC
生产商/产地:中国/美国  
合计93240种产品, 6660页 93240种产品
ADVERTISEMENT

找不到您所需的产品,发布求购试试?

标题:*
描述:
姓名:*
Email:*
单位:*
电话:*
地址:*
邮编:
资料: 需要 不需要
报价: 需要 不需要
{uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}|